Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Program 26. ročníku Akademických týdnů 2016

Podrobný program

Na zeleně označené pořady a bohoslužby je vstup zdarma.
Na oranžově označené pořady je vstup zdarma pro studenty.
Po najetí na jméno bude zobrazen životopis přednášejícího.

 • Pátek 29. 7. 2016
 • Pá 29.7.
  13:00
   
  Zahájení 26. AT, Mše svatá s Mons. Václavem MALÝM
 • Pá 29.7.
  15:00
  (1,5 h.)
  Mons. Václav MALÝ
  Statečnost
  Mons. Václav Malý (1950, Praha) po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v roce 1976 byl v Praze vysvěcen na kněze. V období 1976–8 působil jako kaplan ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 byl zatčen, obviněn z podvracení republiky a do prosince držen ve vazbě. V letech 1980–6 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981–2 byl mluvčím Charty 77 a v roce 1989 Občanského fóra. V období 1990–1 působil v duchovní správě kostela sv. Gabriela, potom šest let jako farář v kostele sv. Antonína v Praze-Holešovicích. 3. prosince 1996 byl jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrován byl 11. ledna 1997 v Praze. Je předsedou české rady Iustitia et pax ČBK, která se zabývá dodržováním lidských práv v ČR i ve světě a vystupuje proti jejich porušování. V roce 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.
 • Pá 29.7.
  16:45
  (1,5 h.)
  P. Mgr. Bc. Timotej VÁCHA, OPraem.
  Živá víra
  P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha, OPraem., (1972, Trutnov) se po základní škole vyučil jako zedník-obkladač na SOU stavebním v Náchodě. V roce 1993 ukončil maturitou studium na SPŠ stavební v Náchodě. Během základní vojenské služby u Hradní stráže se stal vojákem z povolání. Působil jako důstojník štábu pluku – velitel stráže, až do odchodu do kláštera premonstrátů na Strahově v srpnu 2001. Během působení u jednotky vystudoval obor bezpečnostně právní na Policejní akademii ČR, kde byl promován bakalářem v roce 2000. V roce 1997 byl v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Lozorně na Slovensku pokřtěn a biřmován. V letech 2002–7 vystudoval KTF UK. Slavné sliby v klášteře složil v r. 2006. V roce 2008 byl vysvěcen na kněze. V současnosti působí jako duchovní správce farnosti Nové Strašecí.
 • Pá 29.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Anton FRIČ
  Vernisáž výstavy fotografií – Utečenci v Iráku
  Anton Frič (1976) je slovenský dokumentární a humanitární fotograf. Bývalý učitel a drobný podnikatel žije a pracuje v Popradu. V poslední době se věnuje i cestovatelské fotografii. Fotografování se převážně věnuje i na svém blogu. Na přelomu roku 2014 a 2015 strávil téměř měsíc mezi křesťanskými a jezídskými uprchlíky v Iráku. Cílem jeho cesty bylo zdokumentování podmínek uprchlíků a snaha pomoci jim v jejich těžkém údělu. Věnuje se přednáškám a výstavám o situaci křesťanů v Iráku a opakovaně cestuje do Iráku, Sýrie a ostatních lokalit Blízkého východu. Dokumentuje také vystěhování 149 iráckých křesťanů na Slovensko.
 • Sobota 30. 7. 2016
 • So 30.7.
  8:00
   
  P. Václav VACEK
  Mše sv.
 • So 30.7.
  9:30
  (2 h.)
  P. Mgr. Václav VACEK
  Dobrořečení jako životní styl
  P. Mgr. Václav Vacek studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Nyní je farářem v Letohradě.
 • So 30.7.
  14:00
  (2 h.)
  prof. PhDr. Ing. Jan ROYT, Ph.D.
  Sakrální prostory na Karlštejně
  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (1955) je prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK. Stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizaci Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393–1993; Mistr Theodorik; Karel IV. císař z Boží Milosti; Gotické umění v západních Čechách; Nimbus barokní Čechie; Obrazy krásy a spásy). Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.
 • So 30.7.
  16:15
  (2 h.)
  Radek HEJRET
  Moderní Stát Izrael – inspirace pro všechny generace
  Radek Hejret působí jako lektor v projektu Světlo paměti. Absolvoval již více než 310 přednášek a besed s pamětníky na základních a středních školách. Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei. V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Vašem v Jeruzalémě a stál u zrodu vzdělávacích materiálů pro pedagogy. V rámci tohoto projektu koordinoval práci nejrozsáhlejšího regionálního centra. Od srpna 2012 je podporován Nadací mezinárodní potřeby, od ledna 2013 přednáší v rámci projektu Cemach o moderním Státu Izrael, od září 2014 vede vzdělávací projekt Vrba–Wetzler Memorial a školí další lektory. Školy nejčastěji navštěvuje s žijícími pamětníky hrůz holocaustu.
 • So 30.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Manželé RADOVI
  koncert
  Manželé Radovi – Jana (1963) a Miroslav (1960), oba inženýři ekonomie. Profesí patří oba do světa počítačů, programování, databáze, podpora uživatelů. Již více než 20 let působí mezi křesťanskými písničkáři. Jana (původně klavír) a Miroslav (původně akordeon) vydali tři alba křesťanských písní: Pane náš (Apollo 1991), Čekání (Rosa 1999) a Zpěv pramenů (Kvas 2002). Řadí se mezi amatéry – jejich hudební činnost je nezisková. Na svém kontě mají přes 400 koncertů, jejich písničky můžete slyšet na rádiu Proglas. Též pořádají samostatné koncerty.
 • Neděle 31. 7. 2016
 • Ne 31.7.
  8:00
   
  P. Jan LINHART
  Mše sv.
 • Ne 31.7.
  9:30
  (2 h.)
  P. Mgr. Jan LINHART
  Honzíkova cesta – pokus o teologii putování
  P. Mgr. Jan Linhart absolvoval studium na Cyrilomet. bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do r. 2002 byl duchovním správcem v římskokatolické farnosti v Novém Městě n. Met., poté působil jako spirituál v Teologickém konviktu v Olomouci. Nyní zastává funkci biskupského vikáře a spirituála kněží v Hradci Králové. Je rektorem kostela P. Marie v Hradci Králové.
 • Ne 31.7.
  14:00
  (2 h.)
  prof. RNDr. Jan PALOUŠ, DrSc.
  Hvězdy, hvězdokupy a galaxie: vznik a zánik
  Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., (1949, Praha) se zabývá astronomií a astrofyzikou, jeho specializací je vývoj galaxií a vznik hvězd. Je uznávaným odborníkem v problematice týkající se struktury mezihvězdné hmoty, expandujících obálek a podmínek, za kterých vznikají hvězdy. Je autorem nebo spoluautorem více než 130 původních prací v mezinárodních časopisech. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde v roce 1973 získal titul RNDr. a pravidelně zde přednáší. Od roku 1972 pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. V roce 1993 obhájil dizertační práci a v roce 2001 byl jmenován profesorem astronomie a astrofyziky na Univerzitě Karlově. V letech 1993–6 působil v Akademické radě AV ČR, v letech 1996–2004 byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav. Pracoval na Evropské jižní observatoři, v Max-Planck-Institutu pro astrofyziku v Garchingu, na Sterrewacht v Leidenu, na Universitě v Cardiffu a v řadě dalších astronomických pracovišť v zahraničí. Je členem Evropské astronomické společnosti, v letech 1991–6 byl jejím sekretářem a v letech 2008–2012 zastával funkci jejího místopředsedy. Je členem Mezinárodní astronomické unie a předsedou Národního astronomické unie a předsedou Národního komitétu pro astronomii. Významně se zasloužil o připojení ČR k Evropské jižní observatoři (ESO). V roce 2014 mu AV ČR udělila medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách a je laureátem Nušlovy ceny za rok 2015.
 • Ne 31.7.
  16:15
  (2 h.)
  prof. PhDr. Jan SOKOL, Ph.D., CSc.
  Migranti a uprchlíci
  Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., pracoval jako zlatník, mechanik, v letech 1964–90 vedl vývoj software ve VÚMS Praha. Dálkové studium matematiky, pak antropologie na UK 1993, docent 1997, profesor 2000. Signatář Charty 77, 1990–92 poslanec a místopředseda SN FS ČSFR, v r. 1998 ministr školství, 2003 koaliční kandidát na prezidenta republiky. Nyní působí jako profesor filozofie, proděkan FHS UK. Publikace: Poselství Ježíšovo (1969); Jak počítá počítač (1977); Mistr Eckhart a středověká mystika (1993, 2000); Čtení z Bible (1996); Čas a rytmus (1996, 2004); Malá filosofie člověka (1992, 1998, 2004, 2007); Člověk jako osoba (2002); Moc, peníze a právo (2007). Přeložil přes 20 knih, v letech 1965–79 byl členem překladatelské skupiny pro ekumenický překlad Nového zákona.
 • Ne 31.7.
  20:00
  (1,5 h.)
  Miloš DOLEŽAL
  Krok do tmavé noci – příběh života a mučednické smrti P. Josefa Toufara
  Miloš Doležal (1970, Háj u Ledče nad Sázavou) je redaktor Českého rozhlasu 3 – Vltava, básník a fejetonista. Vystudoval FSV UK v Praze (1992), pracoval jako redaktor Perspektiv, asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II, hlídač azylového domu a plakátovač. Ženatý, otec tří dětí. Žije v Praze a na Vysočině. Pravidelně spolupracuje s Perspektivami, Respektem, týdeníkem A2, Babylonem, Hostem aj. Básně a fejetony publikuje v polských literárních revuích. Je autor a spoluautor rozhlasových pořadů a dokumentů z období války a 50. let. Za rozhlasovou dokumentaristiku získal řadu cen. Vydal básnickou sbírku Podivice, bibliofilsky soubor básní Kamení, básnické sbírky Obec, Les, Čas dýmu, Sansepolcro a knihu fejetonů České feferony. V Karmelitánském nakladatelství vydal tři knihy rozhovorů s vězni komunistických a nacistických lágrů Cesty Božím (ne)časem, Prosil jsem a přiletěla moucha a Proti zlému krompáč a lopata. Spolupracoval na knize Zaradoval jsem se (vzpomínky Mons. Antonína Bradny). Kniha Jako bychom dnes zemřít měli – Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara se stala Knihou Lidových novin za rok 2012. V loňském roce vydal knihu, která volně navazuje na knihu předešlou: Krok do tmavé noci – příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara.
 • Pondělí 1. 8. 2016
 • Po 1.8.
  7:30
   
  P. Tomáš PETRÁČEK
  Mše sv.
 • Po 1.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
  Karel IV. a česká duchovní tradice
  P. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., (1972, Hořice v Podkrkonoší) vystudoval na FF UK Praha obor Historie – etnologie. Poté v letech 1999–2002 absolvoval na téže univerzitě při Ústavu hospodářských a sociálních dějin doktorské studium v oboru Hospodářské a sociální dějiny a v březnu 2002 obhájil disertační práci. V roce 2000 vstoupil do kněžského semináře, kde studoval do roku 2002. Poté pokračoval ve studiích na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. V letech 2006–2008 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc doktorské studium teologie, specializace církevní dějiny. V červnu 2012 se habilitoval v oboru českých dějin na FF UK. Název jeho habilitační práce je Bible a historicko-kritická metoda: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich-Wilhelm University – Bonn (1997), na l’Institute Catholique – Paříž (2002) a na Collegio Teutonico – Řím/Vatikán (2007). Vyučuje na Univerzitě Karlově a Univerzitě Hradec Králové, kde působí i jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze J. Toufara.
 • Po 1.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  prof. Ing. Jana HAJŠLOVÁ, CSc.
  Škodliviny v potravinách
  Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., (1952) působí na VŠCHT Praha, kde přednáší obory analýza potravin a přírodních produktů, zdravotní nezávadnost potravin, analýza biologicky aktivních přírodních látek a chemická bezpečnost potravin. Po maturitě na SVVŠ vystudovala na FPBT VŠCHT (1975) obor technologie mléka a tuků. V roce 1979 obhájila dizertační práci Senzoricky aktivní látky bílkovinných hydrolyzátů. V r. 1990 byla jmenována docentkou v oboru chemie a analýza potravin a v roce 1997 profesorkou. Absolvovala studijní pobyty na vědeckých institucích v Nizozemí, VB, Švédsku a USA. Za svou vědeckou práci byla oceněna v roce 2005 Cenou rektora VŠCHT za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji v roce 2006 Cenou ministra školství za mimořádné výsledky dosažené při zavádění nových progresivních multireziduálních metod nezbytných pro rychlou a efektivní kontrolu hygienických limitů kontaminantů v potravinách. Je členkou řady mezinárodních vědeckých organizací a autorkou rozsáhlé publikační činnosti.
 • Po 1.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  PhDr. Blanka JEDLIČKOVÁ
  Ženy na rozcestí – osudy žen umělkyň za protektorátu
 • Po 1.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  Mgr. Jan ŠPILAR
  Jak hořet a nevyhořet?
  Mgr. Jan Špilar (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze. Během tohoto období líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. V červnu 1987 se oženil s Gitou Pitlíkovou a je otcem tří dětí. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si při zaměstnání doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na TF JU v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, v kostele sv. Michala naproti studiu Střihoruký Edward.
 • Po 1.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  Mirek KOVÁŘÍK
  Jan Zahradníček: Znamení moci (přednes básně s hudebním doprovodem)
  PhDr. Miroslav Kovářík (1934, Praha) je jedna ze zakladatelských osobností hnutí malých divadel 60. let. Jeho Docela malé divadlo (1962–9) stačilo během sedmi let existence inscenovat kolem dvaceti titulů a vytvořilo i zvláštní interpretační styl. Kromě pořadů americké beatnické poezie, byli první, kdo po létech uvedli do nejen na divadelně-poetické jeviště básně Jiřího Ortena, Jana Zábrany, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Ivana Diviše a Ivana Slavíka. Byl vůbec první, kdo scénicky představil poezii Václava Hraběte a básnický manifest Znamení moci Jana Zahradníčka (1968). Od rozpuštění DMD působí jako konferenciér folkových pořadů a festivalu Porta, od roku 1990 působí i jako rozhlasový autor, moderátor a přednašeč v pořadech Dobré jitro, Zelené peří a Poetická nokturna Českého rozhlasu, stanice Praha. Jeho repertoár zahrnuje široké spektrum autorů, od klasické poezie Máchovy po nejmladší básnickou generaci. Osobně se setkal s beatnickými básníky A. Ginsbergem a L. Ferlinghettim při jejich návštěvě Prahy. Pravidelně od roku 1980 reprízuje s kytarovým duem J. Pertl–V. Prejzek v klubech a komorních divadlech pořady z poezie J. Kainara, J. Ortena, V. Hraběte a J. Zahradníčka.
 • Úterý 2. 8. 2016
 • Út 2.8.
  7:30
   
  P. Prokop BROŽ
  Mše sv.
 • Út 2.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. ThLic. Prokop BROŽ, Th.D.
  Srdce křesťanského života? Milosrdenství – teze kardinála W. Kaspera
  P. ThLic. Prokop Brož, Th.D., (1972, Náchod) je děkanem KTF UK Praha. Filosofii a teologii studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 obdržel jáhenské a v roce 1997 kněžské svěcení. Působil v duchovní správě (Nová Paka, 1997–8, Kutná Hora, 1998–2001) a ve školství (Gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře, 1998–2001). V letech 2001–3 studoval na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Od roku 2003 působil jako odborný asistent na katedře systematické teologie KTF UK. Od roku 2007 je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. V roce 2008 ukončil doktorské studium na KTF UK (disertační práce: „Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie J. A. Möhlera“). Působí také jako externí vyučující katedry systematické teologie na CMTF UP Olomouc a je členem redakce Perspektiv.
 • Út 2.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  prof. Ing. Pavel DOSTÁLEK, CSc.
  Pivo je dar Boží
  Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., (1963) vystudoval VŠCHT Praha, obor kvasná chemie a bioinženýrství (1985). Roku 1990 obhájil kandidátskou práci s pivovarskou tematikou a získal titul CSc. V roce 1996 zakončil postgraduální studium v oboru Food Technology na Hebrew University in Jerusalem, Agriculture Faculty in Rehovot v Izraeli. V roce 2007 byl jmenován docentem a roku 2012 profesorem v oboru biotechnologie. Věnuje se pedagogické práci se studenty oboru biotechnologie, specializace Pivovarství a sladařství. V posledních letech opakovaně přednášel na TU Graz v Rakousku, Porto University v Portugalsku, TU Mnichov v Německu a na Dublin City University v Irsku. V roce 2013 pracoval jako hostující profesor na Sassari University na Sardinii v Itálii. Ve své vědecké práci se zaměřuje na analýzu pivovarských surovin a piva a vývoj nových analytických metod.
 • Út 2.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  Akad. arch. Aleš BROTÁNEK
  Pasívní domy – odpověď na sklon k plýtvání
  Akad. arch. Aleš Brotánek (1957) je autorizovaný architekt. Specializuje se na pasivní domy, velmi rád ale navrhuje i z přírodních materiálů. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, poté se zaměřil na ekodesign staveb, bydlení i nábytku. Z USA si přivezl poznatky ohledně stavění ze slámy, které předává v rámci kurzů pořádaných občanským sdružením Ekodům; ve spolupráci s ČVUT se mu podařilo typ nosné slámy REI 120 obhájit jako požáru velmi odolný materiál. Přednášel na několika univerzitách a vedle toho vede architektonický, „pasivně“ zaměřený AB ateliér. S dcerou Klárou, která je socioložka, vydali knihu Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech.
 • Út 2.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  prof. PhDr. Vladimír SMÉKAL, CSc.
  Spiritualita a zdraví
  Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., (1935) Vyučuje psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci. Je ředitelem Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při MU. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, metodologii psychologického výzkumu a vede kurzy praktické psychologie osobnosti (self managementu). Studijně i prakticky se věnuje logoterapii, adlerovské individuální psychologii a transakční analýze. Zabývá se možnostmi uplatnění psychoterapie v rozvoji duchovní kultury osobnosti a ve výchově. Je autorem více než 200 studií a spoluautorem několika učebnic psychodiagnostiky, metodologie psychol. výzkumu a poradenské psychologie. V r. 2002 vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti. V r. 2003 editoval monografie Utváření a vývoj osobnosti a Podpora optimálního vývoje osobnosti z prostředí minorit. V r. 2005 vyšla krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti nazvaná O lidské povaze a v r. 2008 kniha „Víš proč žít?“. Hostoval na několika zahraničních univerzitách.
 • Út 2.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
  Hudba doby Karla IV. – koncert (v děkanském kostele)
  informace a předprodej na speciální stránce
  Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Nejprve mohla zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí. Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Zlatá Harmonie za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas, kde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb. Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů (Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, aj.). Soubor se zaměřuje jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.–11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu.
  Podrobné informace ke koncertu a předprodeji naleznete na speciální stránce…
 • Středa 3. 8. 2016
 • St 3.8.
  7:30
   
  P. Tomáš ENDERLE
  Mše sv.
 • St 3.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  plk. PhDr. Eduard STEHLÍK
  Snahy o oduznání Mnichova z vojenského pohledu
  Plk. PhDr. Eduard Stehlík (1965) je vojenský historik a spisovatel, bývalý zástupce ředitele Vojenského historického ústavu a první náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů, nyní ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Absolvoval FF UK (obor ruština–dějepis). Svou odbornou práci zaměřil na novodobé vojenské dějiny Československa a České republiky, zejména období let 1914–1956. V letech 1989–2012 byl zaměstnancem Vojenského historického ústavu v Praze, od r. 1992 jako voják z povolání. Stal se členem a později předsedou vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Působí také jako pedagog na FSV UK. Je autorem nebo spoluautorem dvou desítek monografií a několika desítek článků a odborných studií. V roce 2006 začal spolupracovat s Českou televizí na pořadu Historický magazín. Působí na Katedře bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut.
 • St 3.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  MUDr. Roman JOCH
  Americké prezidentství – historie a současnost
  MUDr. Roman Joch (1971, Banská Bystrica) vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V letech 1994–6 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným pracovníkem. Od roku 2003 je ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a na soukromé vysoké škole CEVRO Institut. Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filozofie, především liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní vztahy, a to především obranné a bezpečnostní otázky, USA a americká politika. Je autorem řady monografií, odborných studií a článků. Je ženatý a s manželkou Janou má tři děti.
 • St 3.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  Mgr. Matyáš ZRNO
  Význam kultury v časech migrace
 • St 3.8.
  16:45
  (1,5 h.)
  Dan DRÁPAL
  Církev v domě aneb Hluboké křesťanské obecenství
  Dan Drápal (1949, Brno) je evangelikální teolog a publicista. V letech 1967–1972 vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mu byl upírán státní souhlas k výkonu duchovenského povolání. V roce 1977 se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 – Holešovicích. O rok později prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. O několik měsíců později prožil křest v Duchu svatém. Následoval explozivní růst sboru, který se po sametové revoluci od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělil a vznikla církev Křesťanská společenství. Dan Drápal se stal jejím prvním seniorem. V roce 2004 rezignoval a věnuje se jednak překladu Písma, jednak publicistice. Od června roku 2007 byl předsedou KDU-ČSL na Praze 8. Po sjezdu v květnu roku 2009 ze strany vystoupil, aby se mohl věnovat práci v časopisu Konzervativní listy. Napsal také řadu knížek. Angažuje se v práci nadačního fondu Generace 21.
 • St 3.8.
  20:00
  (2 h.)
  táborák
  Večerní neformální posezení u ohně. Možnost objednání špekáčků ve stánku s občerstvením.
 • Čtvrtek 4. 8. 2016
 • Čt 4.8.
  7:30
   
  P. Jan BYSTRÝ
  Mše sv.
 • Čt 4.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  Jiří FUCHS
  Co je a co není totalita
  Jiří Fuchs je filosof, který se věnuje systematickému zpracování filosofie. Je žákem P. Metoděje Habáně, OP – zakladatele Akademických týdnů. Vychází z klasického realismu, rozvíjeného v konfrontaci s novověkým myšlením. Zakládá si při tom na důkladném prověření základů poznání. Je šéfredaktorem Distance – revue pro kritické myšlení. Jiří Fuchs přednáší mimo akademické kruhy už od dob před listopadem 1989.
 • Čt 4.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  prof. Radomil ELIŠKA
  Antonín Dvořák – velká osobnost české kultury
  Prof. Radomil Eliška (1931, Podbořany) je absolventem JAMU v Brně, kde studoval dirigování u prof. Břetislava Bakaly. Jeho dalšími pedagogy byli prof. František Stupka, Bohumír Liška a Josef Veselka. Po působení v orchestru Armádního uměleckého souboru a orchestru Mladých symfoniků působil v letech 1969–1990 jako hlavní dirigent Karlovarského symfonického orchestru, který pod jeho vedením dosáhl pozoruhodné interpretační úrovně. S orchestrem mimo jiné vystoupil na Pražském jaru, podnikl řadu koncertních zájezdů (zejména do Španělska a Německa) a nahrál s ním řadu gramofonových desek a rozhlasových snímků. Poté přijal místo šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru (1991–1996). Také tento soubor zaznamenal velmi záhy radikální změnu svých výkonů. Radomil Eliška hostuje u dirigentského pultu všech našich předních orchestrů, řídil symfonická tělesa v mnoha evropských zemích a v Japonsku. Mnoho českých autorů vděčí R. Eliškovi za premiéru svých děl, obzvláště v období jeho karlovarského působení. Od roku 1978 vyučuje na AMU v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován docentem a roku 1996 profesorem dirigování. Od roku 2001 je předsedou Společnosti A. Dvořáka.
 • Čt 4.8.
  15:00
  (2 h.)
  Alexandr TOMSKÝ
  Současná Evropa (imigrace, islám, terorismus, Brexit)
 • Čt 4.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  Trio MERTA, Hrubý & Fencl
  Vladimír Merta (1946, Praha) je hudebník, publicista, esejista a spisovatel. Absolvoval FAMU, obor filmová a televizní scenáristika a režie. V mládí se zabýval malířskými a básnickými pokusy. Během studia architektury (diplom ČVUT 1971) a během pobytu ve Francii začal skládat vlastní písně. První LP desku vydal u francouzské společnosti Vogue (1969, 2009). Další publikační možnosti byly silně omezeny represivní politikou režimu. Na sklonku 80. let mu Panton vydal dvojdesku s živým koncertem (1989, 2010). S přestávkami vystupoval, publikoval a pokoušel se o vlastní filmařské projekty (scénář celovečerního filmu Opera ve vinici, režie pořadu Tak ti ď…, věnovaného památce J. Ježka a Semaforu v Lucerně, Čas her, Krajiny duše, krajiny těl, Saužení lásky v Ateliéru, režie T. Rózewiče – Kartotéka v Ypsilonce – zakázáno StB; Hodina vlka – Daniela Fišerová, Olomouc). Během 80. let psal a režíroval animované filmy. Věnuje se filmové, divadelní a scénické hudbě, zhudebňování poezie, improvizované hudbě na pomezí žánrů. Od roku 1991 vydal ve vlastním nakladatelství ARTeM knihu textů, školu hry na harmoniku a kytaru a zvukové nosiče.
  Podrobné informace ke koncertu a předprodeji naleznete na speciální stránce…
 • Pátek 5. 8. 2016
 • Pá 5.8.
  7:30
   
  P. Martin LANŽI
  Mše sv.
 • Pá 5.8.
  9:00
  (1,5 h.)
  P. ThLic. Martin LANŽI
  Dechristiana
  P. ThLic. Martin Lanži je administrátor broumovské farnosti. Působení na Broumovsku přináší specifické a velice náročné spojení dvou úkolů. Na jedné straně je to misie většinově nevěřícího obyvatelstva, které osídlilo oblast po vyhnání sudetských Němců. Na straně druhé je to pak starost o záchranu unikátního souboru historických sakrálních staveb (broumovské kostely a benediktinský klášter).
 • Pá 5.8.
  10:45
  (1,5 h.)
  Jan Albert ŠTURMA
  Kulturní geobotanika suburbie velkoměsta
  Jan Albert Šturma je botanik, který se zabývá sledováním přírody městské periferie (nebo také suburbie). Je to totiž prostor, který lze generalizovat jenom málo, nebo spíš vůbec a proto se ho pokouší představit i ve zdánlivé nepřehlednosti. Jednotlivé jevy, které činí z periferii svérázný a odlišitelný úsek krajiny, mívají často velmi lokální platnost a jsou neopakovatelné nebo také patří mezi jevy nejzajímavější. Jistě by ale šlo uvést některé obecné rysy příměstské krajiny: vysoký podíl ruderálů, výrazný a velkoplošný výskyt invazních a exotických druhů, značná rozloha zahrádkářských kolonií nebo vysoká hustota osídlení „bezdomovci“. Takové jevy se však občas vyskytují i ve volné krajině – příměstská zóna se však vyznačuje jejich specifickou kombinací. Je spoluautorem knihy Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. Jde o průvodce tou částí pražské přírody, o kterou se nikdo nestará, málokdo ji zná a skoro nikdo ji nemá rád.
 • Pá 5.8.
  15:00
  (1,5 h.)
  prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych.
  Neurobiologie úzkosti
  Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství, které absolvoval v roce 1974. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat – uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. V roce 1990 získal titul doktor věd (DrSc.). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–7) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–8 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–9 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie. Byl a je členem řady vědeckých, redakčních a edičních rad a vědeckých organizací. Je držitelem řady vědeckých ocenění a autorem rozsáhlé publikační práce.
 • Pá 5.8.
  17:00
  (1 h.)
  BILBO COMPAGNIE
  Klaun BILBO (divadelní představení pro děti i dospělé)
  Bilbo compagnie – Jiří Bilbo Reidinger (1961) je český herec, spisovatel a klaun. V roce 1980 založil skupinu Grglo, s níž vystupoval, dokud nebyl v roce 1983 angažován Československými cirkusy na turné Cirkusu Praga do Střední Asie a Sibiře. Od té doby je na „volné noze“ a spolupracuje s Ctiborem Turbou (Alfred spol. – Deklaunizace, Archa bláznů, Giro di vita, Talíře, Strach má velké oči, Papír…), dále s Karlem Makonjem, J. A. Pitínským, H. Burešovou, A. Krobem aj. Hraje v Nár. divadle, Na zábradlí, v Dlouhé. Dále působí jako režisér, choreograf a od roku 1992 učí na AMU akrobacii a klaunské vidění, v poslední době též commedii dell’arte na Pražské konzervatoři. Společně se Sylvií Krobovou má skupinu Bilbo compagnie, se kterou vystupuje po celé Evropě.
 • Pá 5.8.
  20:00
  (1,5 h.)
  BILBO COMPAGNIE
  Sommelier (divadelní představení)
  Bilbo compagnie – Jiří Bilbo Reidinger (1961) je český herec, spisovatel a klaun. V roce 1980 založil skupinu Grglo, s níž vystupoval, dokud nebyl v roce 1983 angažován Československými cirkusy na turné Cirkusu Praga do Střední Asie a Sibiře. Od té doby je na „volné noze“ a spolupracuje s Ctiborem Turbou (Alfred spol. – Deklaunizace, Archa bláznů, Giro di vita, Talíře, Strach má velké oči, Papír…), dále s Karlem Makonjem, J. A. Pitínským, H. Burešovou, A. Krobem aj. Hraje v Nár. divadle, Na zábradlí, v Dlouhé. Dále působí jako režisér, choreograf a od roku 1992 učí na AMU akrobacii a klaunské vidění, v poslední době též commedii dell’arte na Pražské konzervatoři. Společně se Sylvií Krobovou má skupinu Bilbo compagnie, se kterou vystupuje po celé Evropě.
 • Sobota 6. 8. 2016
 • So 6.8.
  8:00
   
  P. Wiesław KALEMBA
  Mše sv.
 • So 6.8.
  9:30
  (1,5 h.)
  prof. Ctirad Václav POSPÍŠIL, Th.D.
  Česká a světová teologie a výzvy přírodních věd 1850–1950
  . Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., (1958, Trnava) je katolický teolog v oboru dogmatické a systematické teologie. Je autorem několika monografií z oboru dogmatické teologie. Hojně překládá do češtiny papežské dokumenty a dokumenty Mezinárodní teologické komise. Po maturitě na SPŠ vystřídal velké množství dělnických profesí. Roku 1977 vstoupil do tajně fungujícího řádu menších bratří, přijal řádové jméno Václav a v letech 1980–7 tajně studoval teologii. Poté tajně přijal kněžské svěcení. V roce 1984 byl obviněn z organizování tajného studia teologie a maření státního dozoru nad církvemi, ale k soudu s ním a jeho spolupracovníky nakonec nedošlo. Po revoluci byl vyslán na postgraduální studia dogmatické teologie na Papežské akademii Antonianum v Římě. Roku 1992 zde obhájil licenciátní práci a doktorské studium ukončil roku 1995. V roce 1996 začal vyučovat na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a stal se členem františkánské komunity v Uherském Hradišti. Roku 1997 habilitoval na CMTF UP prací Ježíš z Nazareta, Syn Boží a Syn člověka. Od roku 1999 zde vede oddělení dogmatické teologie na katedře systematické teologie. Profesorem byl jmenován v roce 2002. Roku 1997 byl kooptován za člena Teologické komise při ČBK. Od roku 1998 působí jako člen-korespondent Mezinárodní papežské mariánské akademie PAMI. V roce 2008 byl jmenován odborným poradcem Tiskového střediska ČBK pro oblast dogmatické teologie, spirituality a filosofie náboženství. Roku 2009 spoluzakládal Českou christologickou a mariologickou akademii.
 • So 6.8.
  11:15
  (1,5 h.)
  RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
  Nepotřebná astronomie aneb Jednou z ní budou vlády vybírat daně
  RNDr. Jiří Grygar, CSc., (1936) je český astronom a astrofyzik. Přírodovědecká fakulta MU Brno 1957, fyzika, dále Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura: astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako vědecký pracovník. Od r. 1980 byl ve funkci vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži, od r. 1991 v téže funkci ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–7, předseda České astronomické spol. 1992–8. Dále je členem sekce přírodních a technických věd České křesťanské akademie, zakládající člen a od r. 2004 předseda Učené společnosti ČR a člen Klubu skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skeptických organizací od r. 2001. V mezinárodních vědeckých časopisech zveřejnil 125 původních vědeckých prací z oborů astronomie, astrofyzika a dálkový průzkum Země. Publikoval kolem 60 populárně-vědeckých knih, sborníků a brožur, dále větší množství článků v pop.-věd. časopisech a rovněž působil v pop.-věd. pořadech v televizi a rozhlase.

 

Plakáty

 

Ke stažení (v plné velikosti)

Program (PDF) Program (JPG)
Životopisy (PDF) Životopisy (1. část) (JPG) Životopisy (2. část) (JPG)
Hlavní plakát (PDF) Hlavní plakát (JPG)

Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 11. května 2016 | upraveno 5. listopadu 2016