Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Koncert SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS (2019)

Zveme Vás na koncert souboru SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

nazvaný Regnum et imperium,

který se uskuteční v neděli 28. 7. 2019 od 20:00děkanském kostele v Novém Městě nad Metují (na náměstí).

Regnum et imperium

Tento koncertní program by chtěl prostřednictvím středověké hudby zamířit k duchovním kořenům českého státu, které by rozhodně neměly být zapomenuty. Státní celek v oblasti České kotliny patřil v raném středověku do společenství národů, které tvořily oblast západního křesťanství. Nositeli kulturních a duchovních hodnot zde byly zejména církevní instituce. Je tedy logické, že představy o duchovní podstatě vládní moci a pojetí panovníka, jenž nutně vládne „z Boží milosti“, zde měly své pevné místo – a to ať již byly v praxi naplňovány, či nikoli.

1) Metropole, k níž západní Evropa tradičně vzhlížela, byl nepochybně Řím. I když po opakovaných nájezdech barbarů ztratil nemálo z někdejšího lesku i moci, byl stále městem apoštolů Petra a Pavla, a římský biskup měl jakožto Petrův nástupce privilegované postavení. Úvodem koncertu tedy uslyšíme dvě ukázky ze svébytného starořímského repertoáru. Předzpěváci se v římské schole nazývali paraphonistae. Jelikož paraphonos znamená v pozdně antické teorii intervaly kvinty a kvarty, někteří badatelé se domnívají, že předzpěváci mohli zpívat i v paralelních intervalech. Zkusme takto zaspekulovat při úvodním Alleluia.

V mocenském rozložení sil hrála rozhodující roli Franská říše Karla Velikého. Právě zde se v průběhu 9. století zrodila myšlenka universálního společenství křesťanů (corpus christianorum), které spojuje národy napříč Evropou. Významným – možná nejvýznamnějším – prvkem, který spojoval oblast západního křesťanství, byl jednotný bohoslužebný zpěv nazývaný gregoriánský chorál. Chorální melodie získaly více méně pevnou podobu koncem 8. století právě ve Franské říši. Franského panovníka Karla Velikého a jeho sídelní město Cáchy si připomeneme prostřednictvím sekvence Summi regis; její autorství je připisováno Alcuinovi, poradci Karla Velikého. Laudes regiae nebo carolinae představují slavnostní přímluvy, které se zpívaly od karolinských dob při korunovacích a významných církevních slavnostech.

Pro christianizaci Evropy hráli důležitou roli Irové a také Anglosasové. Zmíněný Alcuin, hlavní tvůrce vzdělávací reformy Karla Velikého, byl Anglosaský mnich, a také Bonifác, jenž působil hlavně v oblasti jižního Německa. Bonifácovu aktivitu si zpřítomníme antifonou Sancte Bonifati martyr, která patří k nejstarším památkám vícehlasu v Evropě.

Pro české země bylo nejvýznamnějším zprostředkovatelem gregoriánského chorálu město Řezno (Regensburg). Zdejší biskup (jenž současně zastával i funkci opata kláštera sv. Emmerama) měl na starosti i oblast Čech až do založení pražského biskupství v r. 973. Řezenského patrona Emmerama si připomeneme ukázkou z nejstaršího officia k tomuto světci, které bylo teprve nedávno objeveno v rukopisech kláštera sv. Jiří v Praze (responsorium Laudemus Dominum).

2) V 10. století se objevují na scéně osobnosti domácího původu, bez nichž bychom si další vývoj mohli jen těžko představit. Byl to zejména sv. Václav, věčný kníže Čechů, s nímž je spojeno upevňování křesťanství v zemi. Důležitou postavou je také sv. Ludmila, jejíž kult byl pěstován hlavně v místě jejího posledního odpočinku – v klášteře sv. Jiří v Praze. Osobností evropského významu byl jistě sv. Vojtěch – druhý pražský biskup, jehož blízkým přítelem byl císař Ota III. V této části koncertu se zaměříme právě na národní světce a repertoár, který vznikl k jejich úctě. Nesmíme přitom opomenout píseň Hospodine pomiluj ny, jejíž autorství bylo ve středověku připisováno právě svatému Vojtěchu. Podle novějšího bádání je však tento starobylý zpěv připomínající litanii spíše pozůstatkem staroslověnské liturgické tradice.

Repertoár k českým světcům doplní dvě vícehlasé skladby z francouzské (Motetus Et exaltavi plebis) a anglické produkce (Martyr Dei), které byly určeny pro svátky svatých.

3) Naši pouť uzavřeme v době a u osoby Karla IV., jenž ideu českého království nejen naplnil, ale také zasadil do mezinárodního kontextu. Praha se díky Karlovi stává centrem středověké Římské říše. Jeho vláda tedy symbolizuje přechod od „regnum“ k „imperium“.

S nástupem Karla IV. na český trůn se otevírá nová etapa v kulturním životě země. Praha se stává arcibiskupskou metropolí a centrem moderní gotické architektury. Do Čech pronikají silněji francouzské vlivy, a to jak ve výtvarném umění, tak i v hudbě. Internacionalizaci pražského kulturního prostředí podtrhuje založení univerzity v roce 1348. Právě zde vzniká na konci 60. let 14. století traktát o moderní francouzské notaci a objevuje se zde i francouzská i domácí tvorba odrážející dobové hudební tendence. Repertoár tohoto bloku čerpá tedy jak z francouzské tvorby, tak z českých pramenů 14. století.

S dynastií Lucemburků je také úzce spjat nejslavnější skladatel 14. století, Guillaume de Machaut. Roku 1323 vstoupil do služeb Karlova otce Jana Lucemburského jako jeho sekretář a Karel s ním pravděpodobně také musel přijít do styku. Tvorbu tohoto mimořádného autora zde zastupuje tříhlasé moteto Dame je sui cilz qui vueil – Fins cuer doulz.

Připomínkou svátku Kopí a hřebů Páně, jenž vznikl z iniciativy Karla IV, je čtení a responsorium Vibrans miles lanceam. Smutečním zpěvem Pange melos lacrimosum se pomyslně zúčastníme velkolepého pohřebního průvodu, vyprovázejícího zesnulého císaře Karla.

Na konci 14. století se výrazněji otevírají i vztahy k Británii. Někteří významní kanovníci – jako např. Vojtěch Raňkův z Ježova – studovali v na univerzitě v Oxfordu; a jsou to myšlenky anglického reformátora Johna Wycliffa, které byly reflektovány na pražské univerzitě a ovlivnily velmi silně učení mistra Jana Husa. Proto zakončíme dnešní koncert slavnostním Gloria in excelsis z tzv. Old Hall Manuscript, významného anglického hudebního rukopisu z přelomu 14. a 15. století.

Zdroj: gregoriana.cz.

Hasan El-Dunia, Marek Šulc, Stanislav Předota, Ondřej Maňour, Tomáš Lajtkep, Michal Medek, Ondřej Holub
David Eben – umělecký vedoucí, Hasan El-Dunia – II. dirigent

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci s největším českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlepší českou nahrávku roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas – zde již seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb.

Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů (Prof. Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských buddhistických mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, Varmužova cimbálová muzika, Jenaer Philharmonie, ad.)

Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu (viz např. CD Antica e moderna) – některé skladby mladé české skladatelské generace byly napsány přímo pro Scholu a v premiéře zazněly v jejím podání.

Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.

David Eben

David Eben (* 6. 1. 1965 v Praze) Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Schola Gregoriana Pragensis. Po absolutoriu oboru klarinet na pražské konzervatoři roku 1986 začal studovat obor hudební věda na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se již od druhého ročníku zaměřil na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál. V roce 1991 absolvoval na pařížské konzervatoři (Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris) obor dirigování gregoriánského sboru a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. V této době také často navštěvoval klášter Solesmes, centrum výzkumu gregoriánského chorálu, za účelem studia a odborných konzultací.

Od roku 1993 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií (neumová a chorální notace, úvod do studia gregoriánského chorálu, seminář středověké monodie, aj.). V září roku 2008 se stal profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě v Lucernu (Švýcarsko). Pravidelně vede letní kursy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii (Academie internationale de Sées, Centre de musique polyphonique de Picardie Saint-Valéry) a ve Švýcarsku (Festival de Musique Sacré de Fribourg). Spolupracuje taktéž dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu).

Vedle středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry aktivně působí ve skupině bratří Ebenů.

Zdroj: gregoriana.cz.

Vstupné

  • 200 Kč – předprodej
  • 250 Kč – na místě

Elektronický předprodej (e-vstupenka)

Doporučujeme nákup vstupenek z pohodlí domova. Po provedení objednávky a zaplacení vstupenek (převodem na účet) zašleme na Váš e-mail vstupenku, kterou vytisknete a předložíte při vstupu u pokladny. Platební instrukce budou zaslány na Váš e-mail uvedený v objednávce.

Ukončení elektronického předprodeje: ve čtvrtek 25. 7. 2019 (23:59)

Příkaz k úhradě bankovním převodem zadávejte co nejdříve od provedení objednávky. Pokud nebudou vstupenky zaplaceny včas (do dvou dnů od objednání), bude objednávka stornována.

Klasický předprodej

Vstupenky je též možné zakoupit na těchto místech:

Ukončení klasického předprodeje: v sobotu 27. 7. 2019 (do zavíracích hodin)

Místo koncertu

Koncert se koná v děkanském kostele na náměstí v Novém Městě nad Metují.

Nabízíme odvoz návštěvníků z areálu chaty Horalka na místo akce. Je nutné se předem ohlásit v ubytovací kanceláři, viz kontakty (Přihlášky, ubytování, stravování).

Parkování

  • Parkoviště 1 – náměstí

    Veřejné parkoviště pro návštěvníky města, bezplatné od 17:00. Parkoviště se nachází přímo u děkanského kostela na náměstí.

  • Parkoviště 2 – u zámeckých zahrad

    Veřejné parkoviště pro návštěvníky města, neplacené. Docházková doba asi 8 min.

Na následující mapě je zakresleno místo koncertu, parkoviště a umístění autobusového a vlakového nádraží.

Hlavní partner koncertu

Partner koncertu

Hronovský s.r.o. PRIMÁTOR a.s. – pivovar Náchod

Sponzoři Akademických týdnů

Nový komentář:

Zpět do rubriky Starší ročníky vytvořeno 21. června 2019 | upraveno 16. března 2020