Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Výroční zpráva 2011

Kdo jsme …

Milí čtenáři, listujete stručnou zprávou, kterou o své činnosti přináší občanské sdružení Akademické týdny (AT).

Naším posláním je rozšiřovat vědomí spoluobčanů v otázkách občanského a společenského postoje, morálky, lidské sounáležitosti, v oblastech duchovních, vědy, kultury, životního stylu i politického přehledu. Občan se širokým rozhledem je samostatný, nezmanipulovatelný, rozhodný a zároveň tolerantní a užitečný pro své okolí.

K naplnění tohoto poslání přispíváme dvěma projekty (Akademické týdny a Malé akce), o kterých bude řeč v následujících kapitolách. Oslovujeme širokou veřejnost a snažíme se vytvářet optimální organizační zázemí, ve kterém se zájemci mohou věnovat vzdělávání, debatám i kultuře. .

Letošní 21.ročník se vydařil. Program byl pestrý a vyvážený a především přednášky RNDr. Grygara, P. Linharta, Mons.Václava Malého, P.Mgr.Marka Orko Váchy, RNDr.Gabriely Vlkové, PhDr. Tomáše Sedláčka. přivedly na Pavlátovu louku mnoho posluchačů. Rovněž osobnosti, které přijely poprvé, jako Dr. Ing. Juraj Kosek, Mgr. Jan Špilar, Prof. Helena Tláskalová, MUDr. Jitka Krausová, Prof.Ph. Dr. Petr Piťha CSc., Aleš Palán, a další byly pro návštěvníky novým zdrojem poznatků a informací. Vnímaví účastníci si odnesli mnoho zajímavých náhledů i námětů k přemýšlení i od ostatních účinkujících. Též koncerty, filmové projekce i nově divadelní představení Víťi Marčíka byly pro mnohé velmi obohacujícím zážitkem.

Také kratší doba trvání Akademických týdnů se příznivě projevila ve zcela naplněné kapacitě ubytovacích zařízení jak na louce, tak i ve Slavoňově v domě Mariina zahrada, patřícímu Schönstattského svazu žen. Celkem bylo 240 ubytovaných. Průměrná návštěvnost činila 110 posluchačů na každé akci.

Na programu AT bylo i tématicky zaměřené pásmo, věnované hledání a respektování pravdy (v úterý a část i ve středu 1.-2.8.2011), ale konaly se i cestopisné a přírodovědné projekce a přednášky zaměřené na duchovní problematiku. Průměrná účast na přednášce byla mezi 50-100 návštěvníky a největší množství posluchačů již tradičně zaznamenalo vystoupení RNDr. Jiřího Grygara a Mgr.P.Jana Linharta (více než 200) a přes 200 diváků shlédlo představení Víti Marčíka.

Starší děti se účastnily táborové hry, kterou připravila a vedla studentka psychologie.


Nemáme stálého zaměstnance a celoroční přípravu projektu provádějí čtyři dobrovolníci – členové pracovního výboru, kteří mají uzavřené dohody o provedení práce. S propagací a dalšími přípravnými činnostmi pomáhají asi tři desítky tzv. aktivistů z různých míst. Na vlastní akci se podílelo přes 20 pořadatelů. Další podnikatelskou aktivitou je půjčování aparatury na ozvučování akcí pro Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR.

Především díky daru a dotaci Královéhradeckého kraje a podpoře Města N.Města n.Metují i dalším sponzorům a dárcům i nižším materiálovým a osobním nákladům jsme mohli dosáhnout kladného hospodářského výsledku.


Akademické týdny – nosný projekt

Jedná se o několikadenní všeobecně vzdělávací akci. Z hlediska obsahu je možné ji popsat jako pásmo přednášek, debat, koncertů a dalších kulturních a odlehčujících aktivit, tedy jakýsi trojlístek vzdělání, kultury a odpočinku. Z pohledu účastníků se jedná o mezigenerační setkání za účelem získání lepšího rozhledu v otázkách odborných i obecných, a také k vzájemnému obohacení v diskuzích, kulturním vyžití i k relaxaci. Přednášející (účinkující) pak přijíždějí na velmi rozsáhlou mezioborovou konferenci (festival).


Realizovaný program 21. Akademických týdnů

PÁ 29.7. Mons. MALÝ: Křesťané ve světě, PhDr. Tomáš SEDLÁČEK: Ekonomie dobra a zla, Rodina LICHÝCH: Koncert (klášter)

SO 30.7. P. KRŠÁK SVD: Mše sv., Papua – Nová Guinea, Vladimír a Jindřich SUCHÁNKOVI: Osobnosti duchovního života ve filmu, Akad. soch. Otmar OLIVA a Jan JEMELKA: Sakrální architektura, V. + M. MÜLLEROVI: film -Jiřina Prekopová – Jsem tu pro lásku

NE 31.7. P. LINHART: Mše sv., manželé NOSKOVI -Od kolébky po rakev -a za ní (diskuze) P. Mgr. LINHART: Dá se dnes ještě žít podle desatera? RNDr. GRYGAR Csc.: O planetách cizích sluncí, Paula SISKOVÁ: film „Myslím, že se nevrátím“

PO 1.8. P. HERYÁN: Mše sv., Ježíšova blahoslavenství, RNDr. VLKOVÁ ThD. OP: Bůh Starého zákona – milosrdný či nemilosrdný, Mgr. ZAJÍC: Jak se bránit médiím, Mgr. Jan ŠPILAR: Církevní právo – rozvod, Koncert

ÚT 2.8. P. BYSTRÝ: Mše sv., Mgr. Daniel KROUPA Ph.D.: Vztah pravdy -a svobody, Jiří FUCHS: Pravda, svoboda-a mravnost, MUDr. JOCH: Kde jsou hranice svobody náboženství – Islám a my, MUDr. JOCH: Vztah pravdy -a svobody, film Otakáro SCHMIDTA: Blázen z La Verny

ST 3.8. Prof. PhDr. Petr PIŤHA CSc: Mše sv., Příprava na Cyrilometodějské výročí, MUDr. KRAUSOVÁ: Celibát ještě dnes? Ano!, Prof. SMÉKAL CSc.: Hledání a respektování pravdy, Manželé RADOVI: Koncert

ČT 4.8. P. VACEK: Mše sv., EKUMENA: Předávání víry, Aleš PALÁN: Knižní rozhovory – nový literární žánr, P. VACEK: O symbolech a liturgii, Teátr Víti Marčíka: Šípková Růženka, Mystéria Buffa

PÁ 5.8. P. Mgr. et Mgr. VÁCHA Ph.D: Mše sv., Gen-etika a Synt-etika, Prof. TLÁSKALOVÁ-HOGENOVÁ: Střevo, imunita a naše soužití s bakteriemi, Dr. Ing. KOSEK: Nanotechnologie pro domácnosti, úspora a ukládání energie


21. Akademické týdny v číslech

Náklady: Výnosy:
Kancelářské potřeby 4 Ubytování, strava 141
Technické zařízení 19 Vstupné 154
Spotřeba energie 21 Prodej přednášek na kazetách 43
Nájem areálu 90 Pronájem aparatury 2
Nájem-kancelář 31 Prodej knih 67
Úklid spol.prostor 3 Prodej občerstvení 19
Telefon, internet 16 Táborová hra 1
Nákup nosičů a souvis. náklady 4 Dary od fyz.osob 20
Ostatní nákupy 2 Nepeněžní prostředky 3
Nákup knih a souvisej.náklady 60 Dary od práv.osob 72
Nákup občerstvení a souvis.náklady 13 Dotace Král.kraje,N.Města a Náchoda 65
Náklady-tábor.hra 1 CELKEM VÝNOSY 587
Honoráře 20
Rekl. výrobky 3
Propagace, inzerce 18
Rekl.smlouvy-www.stránky. 0
Tisk plakátů 8
Propag.a ostatní poštovné 2
Zápůjčky-židle,stoly 7
Opravy a údržba 4
Cestovné 10
Cestovné přednášejících 12
Náklady na reprezentaci 5
Stravné účastníků 101
Pořadatelé- pobyt a strava 25
Ostatní služby 0
Mzdy a dohody 104
Poplatky 3
CELKEM NÁKLADY 586

Položky jsou uváděny v tisících zaokrouhleně.

Konečná bilance                   + 1 000,00


Kde se vzaly  Akademické týdny?

Kořeny této akce můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v podzemí. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. Od r.1971 do r. 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr.Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN. Ve vlasti  obnovil Akademické týdny počínaje rokem 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti, od r. 1994, je pořadatelem Akademických týdnů  stejnojmenné občanské sdružení jako přímý pokračovatel tohoto díla.


Malé akce – druhý projekt

Z důvodu dlouhého časového odstupu mezi jednotlivými ročníky AT jsme se rozhodli pořádat během roku několik podvečerních akcí. Jejich cílem je udržet zájem médií a zůstat celoročně v povědomí zájemců alespoň v nejbližším okolí.

Malé akce v minulém roce

  • Irán – středověk s mobilem v ruce 21.1. 2011 (P.Jan Linhart) Kino 70
  • Slávek Klecandr-Pašijové písně a žalmy  25.3.2011 Městská knihovna
  • Keňa-Drsná země, krásní lidé (Pavel Hejzlar,Pavel Jech) 4.11.2011 Městská knihovna

Malé akce v číslech

Náklady celkem                           8 393,-
Výnosy z akcí                            17 641,-

Konečná bilance                        +9 248,-


Organizační zázemí

Náklady na chod kanceláře a vedení účtů byly kryty drobnou hospodářskou činností (prodej nahrávek, knih, občerstvení a ozvučovací služby), dary a dotacemi

Výroční zpráva 2011 ke stažení v PDF
Výroční zpráva 2011 ke stažení v DOC

 

Nový komentář:

Zpět do rubriky Výroční zprávy vytvořeno 22. března 2012 | upraveno 29. dubna 2013