Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Výroční zpráva 2012

Kdo jsme …

Milí čtenáři, listujete stručnou zprávou, kterou o své činnosti přináší občanské sdružení Akademické týdny (AT).

Naším posláním je rozšiřovat vědomí spoluobčanů v otázkách občanského a společenského postoje, morálky, lidské sounáležitosti, v oblastech duchovních, vědy, kultury, životního stylu i politického přehledu. Občan se širokým rozhledem je samostatný, nezmanipulovatelný, rozhodný a zároveň tolerantní a užitečný pro své okolí.

K naplnění tohoto poslání přispíváme dvěma projekty (Akademické týdny a Malé akce), o kterých bude řeč v následujících kapitolách. Oslovujeme širokou veřejnost a snažíme se vytvářet optimální organizační zázemí, ve kterém se zájemci mohou věnovat vzdělávání, debatám i kultuře. .

22.ročník se vydařil. Program byl pestrý a především přednášky, P. Mgr.Jana Linharta, PhDr. Jiřiny Prekopové, Petrušky Šustrové….přivedly na Pavlátovu louku mnoho posluchačů. Rovněž osobnosti, které přijely poprvé, jako P.Dr.Vojtěch Eliáš, Lukáš Lhoťan a další byly pro návštěvníky novým zdrojem poznatků a informací. Vnímaví účastníci si odnesli mnoho zajímavých náhledů i námětů k přemýšlení i od ostatních účinkujících. Též koncerty, filmové projekce i vernisáž výstavy “Brána naděje“ s autorem, známým fotografem, Jindřichem Štreitem, byly pro mnohé velmi obohacujícím zážitkem.

Kapacita ubytovacích zařízení na louce i ve Slavoňově v domě Mariina zahrada, patřícímu Schönstattského svazu žen, byla plně využita. Několik účastníku bylo ubytováno v internátu Hradčany.

Na programu AT se konaly přednášky, věnované problematice islámu  a židovství. Uskutečnily se též projekce a přednášky zaměřené na duchovní problematiku a tři koncerty (prezentace folkové, barokní i varhanní hudby). Průměrná účast na jednotlivých akcích byla mezi 50-100 návštěvníky a největší množství posluchačů již tradičně zaznamenalo vystoupení Ph.Dr. Jiřiny Prekopové, Mgr.P.Jana Linharta a prof. Jana Sokola (více než 200 ).

Starší děti se účastnily zajímavé táborové hry.


Nemáme stálého zaměstnance a celoroční přípravu projektu provádějí čtyři dobrovolníci – členové pracovního výboru, kteří mají uzavřené dohody o provedení práce. S propagací a dalšími přípravnými činnostmi pomáhá asi desítka tzv. aktivistů z různých míst. Na vlastní akci se podílelo přes 20 pořadatelů. Další podnikatelskou aktivitou je půjčování aparatury na ozvučování akcí pro Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR.

Především díky daru a dotaci Královéhradeckého kraje a podpoře Města N.Města n.Metují i dalším sponzorům a dárcům i nižším materiálovým a osobním nákladům jsme mohli dosáhnout  hospodářského výsledku s minimální ztrátou.


Akademické týdny – nosný projekt

Jedná se o několikadenní všeobecně vzdělávací akci. Z hlediska obsahu je možné ji popsat jako pásmo přednášek, debat, koncertů a dalších kulturních a odpočinkových aktivit, tedy jakýsi trojlístek vzdělání, kultury a odpočinku. Z pohledu účastníků se jedná o mezigenerační setkání za účelem získání lepšího rozhledu v otázkách odborných i obecných, a také k vzájemnému obohacení v diskuzích, kulturním vyžití i k relaxaci. Přednášející (účinkující) pak přijíždějí na velmi rozsáhlou mezioborovou konferenci (festival).


Realizovaný program 22. Akademických týdnů

od 27.7. do 3.8.2012, PAVLÁTOVA LOUKA u Nového Města nad Metují

PÁ 27.7. Mše svatá s Mons. J. VOKÁLEM, PhDr. J. STŘÍBRNÝ: České 20. století, J. ŠTREIT: Brána naděje (vernisáž výstavy), V.+M. MÜLLEROVI: Mlčení, modlitba, pokání (film)

SO 28.7. P. Dr. V. ELIÁŠ: Stupně víry, L. LHOŤAN: Islám a islamismus v ČR, Doc. Mgr. M. C. PUTNA: Literární historie jako apologetický nástroj, D. VOŇKOVÁ: Koncert folkové legendy

NE 29.7. P. Mgr. J. LINHART: Proč Bůh mlčí?, prof. RNDr. J. PALOUŠ: Hvězdy ve vesmíru (uvádí J. Suchánek), PhDr. J. PREKOPOVÁ: Škola lásky v rodině, V.+J. SUCHÁNKOVI: Roma, mia Roma …  (film o kardinálu Špidlíkovi)

PO 30.7. P. J. ČUNEK SJ: P. T. de Chardin a jezuité, E. BEZDÍČKOVÁ: Moje dlouhé mlčení, P. ŠUSTROVÁ: Rusko s Putinem, Prof. V. SMÉKAL CSc.: Čím je určena naše cesta životem, M. POSPÍŠIL, RITORNELLO: Majáles aneb Máj a les

ÚT 31.7. P. L. HERYÁN SDB: Tvoje milosrdenství, Hospodine, Prof. PhDr. P. KALINA: Umění a mystika, Doc. RNDr. V. PETKEVIČ, CSc.: Život a dílo E. Steinové, Doc. J. MED CSc.: Dobré dílo, J.Floriána ŠPILAR uvádí film O. SCHMIDTA Pražské Jezulátko

ST 1.8. EKUMENA: Křesťanství a sekul. společnost, J. FUCHS: Kouzlo nové morálky, Mgr. M. ZRNO: Jsou nebezpečím muslimové, islám nebo islamismus?, MUDr. R. JOCH: Křesťanská sociální nauka, Ing. J. TYMEL, K. VONDRUŠKOVÁ: Varhaní koncert

ČT 2.8. P. J. MIKEŠ SDB.: Saleziánské misie v Indii, A. DREXLEROVÁ: Křesťané a Židé po holokaustu, Mgr. J. ŠPILAR: Vlasy v Bibli, V. VOKOLEK: Kořeny antisemitismu a Židé v Čechách, F. GÁL, M. HANZLÍČEK: Krátká dlouhá cesta

PÁ 3.8. P. Doc. RNDr. P. NOVÁČEK CSc.: Budoucnost už není co bývala, Doc. Dr. Ing. J. KOSEK: Obnovitelná elektřina: Demystifikace, Prof. PhDr. J. SOKOL Ph.D. CSc.: Evropa a my


22. Akademické týdny v číslech (v tisích Kč)

Náklady: Výnosy:
Kancelářské potřeby 4 Ubytování, strava 140
Technické zařízení 7 Vstupné 144
Spotřeba energie 19 Prodej přednášek na kazetách a CD 43
Nájem areálu 82 Pronájem aparatury 19
Nájem-kancelář 18 Prodej knih 56
Úklid spol.prostor 2 Prodej občerstvení 21
Telefon, internet 12 Táborová hra 2
Nákup nosičů a souvis. náklady 6 Dary od fyz.osob 31
Ostatní nákupy 2 Nepeněžní prostředky 3
Nákup knih a souvisej.náklady 46 Dary od práv.osob 85
Nákup občerstvení a souvis.náklady 14 Dotace Král.kraje,N.Města a Náchoda 33
Jiné náklady 3 CELKEM VÝNOSY 577
Honoráře 14
Rekl. výrobky 3
Propagace, inzerce 19
Náklady na pronájem aparatury 5
Grafické práce 8
Propag.a ostatní poštovné 3
Zápůjčky-židle,stoly 7
Opravy a údržba 4
Cestovné 13
Cestovné přednášejících 19
Náklady na reprezentaci 4
Stravné účastníků 111
Pořadatelé- pobyt a strava 27
Ostatní služby 1
Mzdy a dohody 126
Poplatky 4
CELKEM NÁKLADY 583

Kde se vzaly  Akademické týdny?

Kořeny této akce můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v podzemí. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. Od r.1971 do r. 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr.Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN. Ve vlasti  obnovil Akademické týdny počínaje rokem 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti, od r. 1994, je pořadatelem Akademických týdnů  stejnojmenné občanské sdružení jako přímý pokračovatel tohoto díla.


Malé akce – druhý projekt

Z důvodu dlouhého časového odstupu mezi jednotlivými ročníky AT jsme se rozhodli pořádat během roku několik podvečerních akcí. Jejich cílem je udržet zájem médií a zůstat celoročně v povědomí zájemců alespoň v nejbližším okolí.


Malé akce v minulém roce

  • – Kyrgyzstán – země Nebeských hor 20.1. 2012 (P.Jan Linhart) Kino 70 N.Město n.Met.
  • – Promítej i ty -z filmů Jeden svět (6 projekcí)  leden 2012 Městská knihovna N.Město n.Met.


Organizační zázemí

Náklady na chod kanceláře a vedení účtů byly kryty drobnou hospodářskou činností (prodej nahrávek, knih, občerstvení a ozvučovací služby), dary .

a dotacemi

Malé akce v číslech

Náklady celkem                           4 050,-

Výnosy z akcí                              9 261,-

Konečná bilance                        +5 211,-Výroční zpráva 2012 ke stažení v PDF
Výroční zpráva 2012 ke stažení v DOC

 

Nový komentář:

Zpět do rubriky Výroční zprávy vytvořeno 21. března 2013 | upraveno 8. dubna 2013