Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Výroční zpráva 2013

Kdo jsme …

Milí čtenáři, listujete stručnou zprávou, kterou o své činnosti přináší obecně prospěšná společnost Akademické týdny (AT).

Naším posláním je rozšiřovat vědomí spoluobčanů v otázkách občanského a společenského postoje, morálky, lidské sounáležitosti, v oblastech duchovních, vědy, kultury, životního stylu i politického přehledu. Občan se širokým rozhledem je samostatný, nezmanipulovatelný, rozhodný a zároveň tolerantní a užitečný pro své okolí.

K naplnění tohoto poslání přispíváme dvěma projekty (Akademické týdny a Malé akce), o kterých bude řeč v následujících kapitolách. Oslovujeme širokou veřejnost a snažíme se vytvářet optimální organizační zázemí, ve kterém se zájemci mohou věnovat vzdělávání, debatám i kultuře.

23.ročník se vydařil. Program byl pestrý a především přednášky P. Mgr.Jana Linharta, PhDr. Jiřiny Prekopové, Petrušky Šustrové….přivedly na Pavlátovu louku mnoho posluchačů. Rovněž osobnosti, které přijely poprvé, jako Ing.architekt Ladislav Lábus, Alexander Tomský, Mgr.Daniel Kroupa a další, byly pro návštěvníky novým zdrojem poznatků a informací. Vnímaví účastníci si odnesli mnoho zajímavých náhledů i námětů k přemýšlení i od ostatních účinkujících. Též koncerty, divadlo Víti Marčíka i filmové projekce byly pro mnohé velmi obohacujícím zážitkem.

Kapacita ubytovacích zařízení na louce i ve Slavoňově v domě Mariina zahrada, patřícímu Schönstattského svazu žen, byla plně využita. Někteří účastníci využili též internáty Hradčany a Králíček.

Na programu AT byly tématicky zaměřené přednášky věnované problematice EU, éře komunismu i válečným konfliktům. Konaly se též projekce a přednášky zacílené na duchovní, přírodovědnou i historickou problematiku a koncerty (prezentace undergroundu, folku, polyfonie i zpěvu s kytarou). Průměrná účast na přednášce byla mezi 70-100 návštěvníky a největší množství posluchačů již tradičně zaznamenalo vystoupení Ph.Dr. Jiřiny Prekopové, Mgr.P.Jana Linharta, PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše a teátr V.Marčíka(více než 200 ).

Starší děti se účastnily zajímavé táborové hry.


Celoroční přípravu projektu provádějí čtyři lidé , kteří mají uzavřené dohody o provedení práce. S propagací a dalšími přípravnými činnostmi pomáhají asi dvě desítky tzv. aktivistů z různých míst. Na vlastní akci se podílelo přes 20 pořadatelů. Další podnikatelskou aktivitou je půjčování aparatury na ozvučování akcí pro Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR a.j..

Především díky dotaci Královéhradeckého kraje a podpoře Města N.Města n.Metují i dalším sponzorům a dárcům i nižším osobním nákladům jsme mohli uskutečnit tento náročný projekt. Letos poprvé jsme vypůjčili prostorný stan, který umožnil příjemný poslech přednášek i ve velkém horku. Také celkový počet vystupujících byl větší, protože jsme celou akci prodloužili o jeden den. Jelikož jsme vydali více finančních prostředků na technické vybavení, půjčku stanu a na transformaci z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost (dle nového občanského zákona), celkový výsledek hospodaření vykazuje větší ztrátu.


Akademické týdny – nosný projekt

Jedná se o několikadenní všeobecně vzdělávací akci. Z hlediska obsahu je možné ji popsat jako pásmo přednášek, debat, koncertů a dalších kulturních a odpočinkových aktivit, tedy jakýsi trojlístek vzdělání, kultury a odpočinku. Z pohledu účastníků se jedná o mezigenerační setkání za účelem získání lepšího rozhledu v otázkách odborných i obecných, vzájemného obohacení v diskuzích, kulturního vyžití i relaxace. Přednášející (účinkující) pak přijíždějí na velmi rozsáhlou mezioborovou konferenci (festival).


Realizovaný program 23. Akademických týdnů

od 26.7. do 3.8.2013, PAVLÁTOVA LOUKA u Nového Města nad Metují

PÁ 26.7. Zahájení + mše svatá s Mons.J.KAJNEKEM Dr. J. STŘÍBRNÝ: Český odboj proti nacistické okupaci, PhDr. D. KROUPA: Duchovní svět Václava Havla, Prof. L.LÁBUS: Přednáška architekta

SO 27.7. P. F. LÍZNA: Vězením ke svobodě, L. PhDr. J. PREKOPOVÁ:Výchova k víře, naději a lásce, Prof. PhDr. M. J. SOKOL: Co říká Bible o Stvoření, I.KUŠÍKOVÁ.: Súď ma a skúšaj (film)

NE 28.7. Prof. RNDr. B. ŘÍHOVÁ DrSc: Imunitní systém a co dokáže, P.Mgr. J.LINHART: K čemu směřuje náš duchovní růst, RNDr. J.GRYGAR CSc.: Sto let kosmického záření, P.LINHART: Koncert a vernisáž výstavy Zmizelé Sudety

PO 29.7. P. L. HERYÁN SDB: Kurz Zacheus, K. M. STRÁNÍKOVÁ: Nucená prostituce –novodobé otroctví, Mgr. J. ŠPILAR: Teologie osvobození, Prof. V. SMÉKAL CSc.: Čím je určena naše cesta životem, J. REJŽEK Undergroundový kaleidoskop

ÚT 30.7. P. Z.CZENDLIK: Zbigniewove nesmysly, Prof. PhDr. P. KALINA, CSc.: Znamení kříže, Doc.T. MACHULA. Ph.D., Th.D.: 2 vatikánský koncil a náboženská svoboda, Doc. J. MED CSc.: Bohuslav Rynek, Manželé RADOVI: Koncert + táborák

ST 31.7. J. FUCHS: Filozofické pozadí komunistické pseudomorálky, L. ZLÁMALOVÁ: Krize jižního křídla EU-příčiny, průběh, důsledky, Mgr. M. ZRNO: Afganistan-zač jsme bojovali , MUDr. R. JOCH: Křesťanské učení o spravedlivé válce, K.VLACHOVÁ: Dračí setba (film)

ČT 1.8. P. R. M. HOFMAN OT.: Německý řád, P.ŠUSTROVÁ: Normalizace, Mgr.V. VLČEK: Mučedníci komunismu, S.VODIČKOVÁ DiS.: Kardinál Beran, POLYFONNÍ SDRUŽENÍ (koncert v děkanském kostele)

PÁ 2.8. Ekumenický kulatý stůl: O svobodě kristovců, PhDr.Mgr.J. KLIMEŠ Ph.D.:Sex ve zpovědnici, P. P. SIOSTRZONEK,OSB: Anastáz Opasek-100.výročí narození, V.MARČÍK: Teátr Bajaja (divadlo), V.MARČÍK: Teátr labyrint světa (divadlo)

SO.3.8. A.TOMSKÝ: EU-ideál, který se zkazil, P. Mgr. M.O.VÁCHA, Ph.D.:Konvergentní evoluce, Prof. RNDr. J. PALOUŠ DrSc.:CP uvidíme ALMou?


23. Akademické týdny v číslech (v tisích Kč)

Náklady: Výnosy:
Kancelářské potřeby 3
Ubytování, strava 204
Technické zařízení 67
Vstupné 201Prodej přednášek na kazetách 48
Nákup nosičů a souvis. náklady 8
Pronájem aparatury 11
Nákup knih a související náklady 55
Prodej knih 73
Nákup občerstvení a souvis.náklady 30
Prodej občerstvení 45
Nákup ost.zboží (doplňkový prodej) 7
Táborová hra 3
Ostatní nákupy 2
Doplňkový prodej 9
Spotřeba energie  v areálu 15
Nepeněžní prostředky 1Dary od práv.osob 30
Telefon 6
Dotace Král.kraje,N.Města a Náchoda 45
Rekl. výrobky 1
Dary od fyzických osob 32
Nájem-kancelář, sklad 21
Úroky a ost.výnosy 3
Poštovné 2
Ostatní služby zdanitelné 29
Propagace, inzerce 20


Propagační poštovné 1
CELKEM VÝNOSY 734
Náklady na pronájem aparatury 3


Nájem areálu 105


Zápůjčky-židle,stoly a stan 30


Opravy a údržba 3
Cestovné 13


Cestovné přednášejících 29


Náklady na reprezentaci 5

Stravné účastníků 144


Pořadatelé- pobyt a strava 34


Honoráře 35


Mzdy a dohody 114


Poplatky a dary 11


CELKEM NÁKLADY 764

Konečná bilance: – 30000,00
+ zisk z Malých akcí: + 7000,00

Položky jsou uváděny v tisících zaokrouhleně.


Kde se vzaly  Akademické týdny?

Kořeny této akce můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v podzemí. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. Od r.1971 do r. 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr.Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN. Ve vlasti  obnovil Akademické týdny počínaje rokem 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti, od r. 1994, je pořadatelem Akademických týdnů  stejnojmenné občanské sdružení jako přímý pokračovatel tohoto díla.


Malé akce – druhý projekt

Z důvodu dlouhého časového odstupu mezi jednotlivými ročníky AT jsme se rozhodli pořádat během roku několik podvečerních akcí. Jejich cílem je udržet zájem médií a zůstat celoročně v povědomí zájemců alespoň v nejbližším okolí.


Malé akce v minulém roce

  • Libanon – putování zemí cedrů a bílých hor ( 18.ledna 2013 – Kino 70 Nové Město nad Met.)
  • Promítej i ty – z filmů Jeden svět (4 projekce)
  • leden a únor 2013 Městská knihovna v Novém Městě nad Metují


Organizační zázemí

Náklady na chod kanceláře a vedení účtů byly kryty drobnou hospodářskou činností (prodej nahrávek, knih, občerstvení, doplňkový prodej a ozvučovací služby), dary a dotacemi

Malé akce v číslech

Náklady celkem                           4 000,-

Výnosy z akcí                              11 000,-

Konečná bilance                        +7 000,-Výroční zpráva 2013 ke stažení v PDF
Výroční zpráva 2013 ke stažení v DOC

 

Nový komentář:

Zpět do rubriky Výroční zprávy vytvořeno 6. června 2014 | upraveno 6. září 2014