Akademické týdny, logoAkademické týdny, logo 2

Výroční zpráva 2014

Kdo jsme …

Milí čtenáři, listujete stručnou zprávou, kterou o své činnosti přináší obecně prospěšná společnost Akademické týdny (AT).

Naším posláním je rozšiřovat vědomí spoluobčanů v otázkách občanského a společenského postoje, morálky, lidské sounáležitosti, v oblastech duchovních, vědy, kultury, životního stylu i politického přehledu. Občan se širokým rozhledem je samostatný, nezmanipulovatelný, rozhodný a zároveň tolerantní a užitečný pro své okolí.

K naplnění tohoto poslání přispíváme dvěma projekty (Akademické týdny a Malé akce), o kterých bude řeč v následujících kapitolách. Oslovujeme širokou veřejnost a snažíme se vytvářet optimální organizační zázemí, ve kterém se zájemci mohou věnovat vzdělávání, debatám i kultuře. .

24.ročník se vydařil. Program byl pestrý a především přednášky P. Mgr.Jana Linharta, RNDr. Jiřího Grygara, Prof..PhDr. Jana Sokola, P.Mgr. Marka Váchy  ….přivedly na Pavlátovu louku mnoho posluchačů. Rovněž osobnosti, které přijely poprvé, jako RNDr. František Mikloško, Dan Drápal, P.Mgr. Karel Satoria, RNDr. Alexandr Vondra., Libor Dvořák. a další, byly pro návštěvníky novým zdrojem poznatků a informací. Vnímaví účastníci si odnesli mnoho zajímavých náhledů i námětů k přemýšlení i od ostatních účinkujících. Též koncerty: především vystoupení bratří Ebenů, divadelní představení i filmové projekce, byly pro mnohé velmi obohacujícím zážitkem.

Kapacita ubytovacích zařízení na louce i ve Slavoňově v domě Mariina zahrada, patřícímu Schönstattského svazu žen, byla plně využita. Někteří účastníci využili též internát na Hradčanech a ubytovnu hotelového typu v Z-SPORTU.

Na programu AT byly  tématicky zaměřené přednášky věnované problematice EU, éře komunismu i partnerským vztahům. Konaly se též projekce a přednášky zacílené na duchovní, přírodovědnou i historickou problematiku. Připravila se i výstava o broumovských kostelech. Vedle již výše zmíněného koncertu bratří Ebenů se konal varhanní koncert a PhDr. Aleš Opekar seznámil posluchače s tvorbou a životem K.Kryla .. Průměrná účast na přednášce byla mezi 70-100 návštěvníky a největší množství posluchačů zaznamenalo vystoupení bratří Ebenů (více než 400 ).

Starší děti se účastnily zajímavé táborové hry.

Celoroční přípravu projektu provádějí čtyři lidé , kteří mají uzavřené dohody o provedení práce. S propagací a dalšími přípravnými činnostmi pomáhá asi desítka tzv. aktivistů z různých míst. Na vlastní akci se podílelo přes 20 pořadatelů. Další podnikatelskou aktivitou je půjčování aparatury na ozvučování akcí pro Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR a.j..

Především díky podpoře Města N.Města n.Metují, dotaci Královéhradeckého kraje i dalším sponzorům a dárcům jsme mohli uskutečnit tento náročný projekt. Již podruhé jsme vypůjčili prostorný stan, který umožnil příjemný poslech přednášek i ve velkém horku.  Jelikož jsme vydali více finančních prostředků na technické vybavení, odměny a půjčku stanu , celkový výsledek hospodaření vykazuje větší ztrátu.

V prosinci jmenovala Správní rada AT nového ředitele AT. Stal se jím pan Ing. Julius Kahanec.


Akademické týdny – nosný projekt

Jedná se o několikadenní všeobecně vzdělávací akci. Z hlediska obsahu je možné ji popsat jako pásmo přednášek, debat, koncertů a dalších kulturních a odpočinkových aktivit, tedy jakýsi trojlístek vzdělání, kultury a odpočinku. Z pohledu účastníků se jedná o mezigenerační setkání za účelem získání lepšího rozhledu v otázkách odborných i obecných,  vzájemného obohacení v diskuzích, kulturního vyžití i  relaxace. Přednášející (účinkující) pak přijíždějí na velmi rozsáhlou mezioborovou konferenci (festival).


Realizovaný program 24. Akademických týdnů

od 25.7. do 2.8.2014, PAVLÁTOVA LOUKA u Nového Města nad Metují

PÁ 25.7.     Zahájení se vzpomínkou na P.Jaroslava Knittla a Ing. Dagmar Kováčovou  +  mše svatá s P.A.KRASUCKIM OP Prof. PhDr.J. SOKOL. Zázraky a svoboda, L.LHOŤAN Ježíš Kristus a islám, TEMPUS FUGIT-vernisáž výstavy o broumovských kostelech

SO 26.7. RNDr F.MIKLOŠKO. Slovenská společnost a církev-25 let polistopadového vývoje, Prof. RNDr,V.KRÁL DrSc. Co rozhoduje o kvalitě života, Prof.RNDr. J.LUKEŠ CSc. Čeho jsme produktem, J.TYMEL.Varhanní koncert

NE 27.7. P.Mgr. J.LINHART: Žijeme v nádherné době, RNDr. J.GRYGAR CSc.Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku.. MUDr, I.WEILGUNY Ztracena v bývalých Sudetech, PhDr.A.OPEKAR CSc. Fenomén K.Kryl

PO 28.7. Mgr. V.VLČEK. Ostrava za ostnatými dráty, P.J.ČUNEK SJ.Jezuité a jejich podnikání-200 let od obnovení řádu, Doc.PhDr.J.MED CSc. Jaroslav Durych, D.DRÁPAL. Proč se partnerským vztahům nedaří, film: Poslední vrchol

ÚT 29.7. P.L.HERYÁN SDB- O vnitřní svobodě, Prof. PhDr. P. KALINA, CSc.Řím – věčné město,: PhDr.J.HÁBL PhD. „Zčásti jinotajně, zčásti zjevně“ – o kráse a kouzlu Komenského labyrintu, Ing,J.KAHANEC. Význam CSI

ST 30.7. J. FUCHS: Soudobá ideologie  Západu v pohledu filosofie,, LIBOR DVOŔÁK. Rusko-Ukrajina-Krym, MUDr.R.JOCH. Krátké 20.století a jeho klíčové momenty 1914,1939,1964,1989, Mgr.J.ŠPILAR. Věrni zůstaneme sobě v každé době,…, D.SMRŽOVÁ. Sexuální výchova v Čechách (film)

ČT 31.7. P.Mg. K.SATORIA. Vnitřní struktura křesťanské modlitby, Mgr.Ing. Š.ŠROBÁR CSc, Motivy náboženského násilí, RNDr.A.VONDRA.Česká společnost a politika po r.1989, BILBO COMPAGNIE: Smrt komedie (divadlo), DIVADLO NA TAHU. Václav Havel: Audience

PÁ  1.8. Ekumenický kulatý stůl: 25 let svobody (společnost, křesťané, církve), P.V.VACEK. Jsme z královského rodu? (o křtu). Prof.RNDr.J.ZRZAVÝ CSc. Příběhy scházení a rozcházení: o evolučním původu moderního člověka, BRATŘI EBENOVÉ – koncert

SO. 2.8.P.Dr.V.ELIÁŠ. Péče o chudé – nové nebo staré téma? P. Mgr.M.O..VÁCHA PhD. Tři zprávy o stvoření v knize Genesis.


24. Akademické týdny v číslech (v tisích Kč)

Náklady: Výnosy:
Kancelářské potřeby 2
Ubytování, strava 234
Technické zařízení 89
Vstupné 183
Nákup nosičů a souvis. náklady 14
Vstupné – Ebeni 142
Nákup knih a související náklady 67
Pronájem aparatury 41
Nákup občerstvení a souvis.náklady 39
Prodej knih 90
Nákup ost.zboží (doplňkový prodej) 13
Prodej občerstvení 54
Ostatní nákupy 4
Táborová hra 3
Spotřeba energie  v areálu 15
Doplňkový prodej 14
Organizační služby 5
Prodej přednášek na zvuk.nosičích 49
Telefon 9
Dary od práv.osob 15
Náklady na reprezentaci 8
Dotace Král.kraje,N.Města a Náchoda 70
Nájem-kancelář, sklad 17
Dary od fyzických osob 45
Poštovné 1
Úroky a ost.výnosy 1
Propagace, inzerce 30
Ostatní služby zdanitelné 29
Propagační poštovné 1


Náklady na pronájem aparatury 5
CELKEM VÝNOSY 970
Nájem areálu 105


Zápůjčky-židle,stoly a stan 46


Opravy a údržba 3


Cestovné 20
Cestovné přednášejících 30


Pořadatelé- strava 2


Stravné účastníků 172

Honorář – Ebeni 83


Honoráře 31


Mzdy a dohody 162


Poplatky 20


CELKEM NÁKLADY 993


   

Konečná bilance: – 23 000,00

Položky jsou uváděny v tisících zaokrouhleně.


Kde se vzaly  Akademické týdny?

Kořeny této akce můžeme dohledat až v roce 1932, kdy stál u jejich zrodu významný český myslitel, filozof a teolog P. PhDr. Metoděj Habáň OP. Na Akademické týdny přicházeli posluchači různých vyznání, aby naslouchali přednáškám předních českých odborníků v humanitních i přírodních vědách a vedli s nimi rozhovory. Posluchači i přednášející se navzájem obohacovali v pohledu na dění ve světě a prohlubovali interdisciplinární rozměr svého vzdělání. Tradice Akademických týdnů nebyla přerušena ani za nacismu, kdy se konaly v podzemí. Až komunistický režim jejich pokračování znemožnil. Od r.1971 do r. 1977 vedl Akademické týdny v exilu PhDr.Vladimír Neuwirth v Hünfeldu u Fuldy v SRN. Ve vlasti  obnovil Akademické týdny počínaje rokem 1991 P. Jaroslav Knittl, profesor náchodského gymnázia. Po jeho smrti, od r. 1994, se stává pořadatelem Akademických týdnů  stejnojmenné občanské sdružení jako přímý pokračovatel tohoto díla. Od 28.8.2013 je to obecně prospěšná společnost Akademické týdny.


Malé akce – druhý projekt

Z důvodu dlouhého časového odstupu mezi jednotlivými ročníky AT jsme se rozhodli pořádat během roku několik podvečerních akcí. Jejich cílem je udržet zájem médií a zůstat celoročně v povědomí zájemců alespoň v nejbližším okolí.


Malé akce v minulém roce

  • Etiopie- Země, kde každý omládne ( 10.října 2014 – Kino 70 Nové Město nad Met.)
  • Promítej i ty – z filmů Jeden svět (4 projekce)
  • únor 2014 Městská knihovna v Novém Městě nad Metují


Organizační zázemí

Náklady na chod kanceláře a vedení účtů byly kryty drobnou hospodářskou činností (prodej nahrávek, knih, občerstvení, doplňkový prodej a ozvučovací služby), dary a dotacemi

Malé akce v číslech

Náklady celkem                           6 000,-

Výnosy z akcí                              6 000,-Výroční zpráva 2014 ke stažení v PDF
Výroční zpráva 2014 ke stažení v DOC

 

Nový komentář:

Zpět do rubriky Výroční zprávy vytvořeno 18. dubna 2015 | upraveno 11. června 2015